Beginpagina
Informatie
Nieuws
Voorwaarden
Meestgestelde vragen
Contact
Producten
Alpaca / Lama / Kameel
Bodembedekking stal / dierenverblijf
Cavia
Eekhoorn
Ezel
Geiten
Geurbestrijders / Sirocco
Hangbuikzwijn / minivarken
Herten- /Ree brok 5 mm
Hondenbrokken (Prins)
Kattenbakkorrel
Kattenvoeding (Prins)
Kippen
Konijnen
Overige knaagdieren
Paarden / Pony's
Ratten en muizenvallen
Wallaby / Kangoeroe
----------------
Schilderijen
  dier4you

24 uur per dag - 7 dagen per week

  dier4you
Leveringsvoorwaarden WebShop De Rieterhoeve
1. Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen De Rieterhoeve , de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van De Rieterhoeve langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. De Rieterhoeve of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

4. Betalingsmethoden 
De Rieterhoeve accepteert de volgende betalingsmethoden:
On-line betalingsmethoden, off-line betalingsmethoden, namelijk contante betaling bij aflevering, betaling onder rembours, vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro. Bij betaling onder rembours dient ter controle een telefoonnummer opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

5. Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden)

6. Levering
6.1 Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van De Rieterhoeve wiens product(en) u hebt besteld.

6.2 De Rieterhoeve kan verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen. Deze zijn variabel en worden tijdens het bestel proces duidelijk weergegeven.

6.3 De levertijd bedraagt 2 tot 5 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 

6.4 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België, tenzij op deze website anders is aangegeven.

7. Afkoelingsperiode / zichttermijn
7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met De Rieterhoeve te ontbinden. Dit geldt echter uitsluitend voor particuliere bestellers. 

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te
ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan De Rieterhoeve te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar De Rieterhoeve. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. Waardeverlies van het product, o.a. door het openen of beschadigen van product of verpakking zullen verrekend worden.

7.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de
overeenkomst met De Rieterhoeve ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal De Rieterhoeve deze betalingen binnen 14 dagen nadat De Rieterhoeve het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 De Rieterhoeve behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van De Rieterhoeve of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Rieterhoeve schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal De Rieterhoeve u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De Rieterhoeve heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. Reclamatie 
De Rieterhoeve is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal De Rieterhoeve het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9. Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van De Rieterhoeve wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van De Rieterhoeve zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro (EUR 500,00). Aansprakelijkheid van De Rieterhoeve voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op De Rieterhoeve geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Rieterhoeve dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Rieterhoeve en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat De Rieterhoeve of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.
Top 5 bestsellers
Alfamix Swien 20 Kg
Sirocco 2,5 Kg.
Supercat rattenval
Metazoa Wallaby / Kangoeroe bro..
Beaphar Hooi met Tijm Aroma 2,5..
In de aanbieding
Analit. bestanddelen Toegevoegd per kg Samenstelling Ruw eiwit 14,90 % Ruw vet 3,60 % Ruw...

€ 13,20
Winkelwagen
Zoek producten
 
 
Alle bedragen zijn inclusief btw
      Powered by CCV Shop webwinkel